TAO Kézilabda

A Martfűi Városi Sportegyesület Kézilabda Szakosztályának elnyert támogatása a 2013/2014-es szezonra

 A Magyar Kézilabda Szövetség (a továbbiakban: MKSZ) a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. 71. §-ának (1) bekezdése, a sportról szóló 2004. évi I. törvény 22. § (2) bekezdésének fa) pontja, a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 22/C. §-a, valamint a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011 (VI.30.) Korm. rendelet 4. §-ának (5) bekezdése alapján a következő határozat született.

 A támogatási igazolás kiállításának feltételét képező sportfejlesztési program jóváhagyására irányuló eljárással kapcsolatban a Martfűi Városi Sportegyesület kérelmező (székhelye: 5435 Martfű Strand 3., adószáma: 19866358 – 1 – 16, képviselője: Sági István) sportfejlesztési programjának szakmai tartalmát, illetve annak költségvetését a Kormányrendelet 4. §-ának (5) bekezdése, valamint a sportfejlesztési programban rendelkezésre álló információk alapján jogcímenként az alábbi összegekben jóváhagyta:

Támogatás jogcíme

Közvetlen

támogatás összege

Ellenőrző szervnek

fizetendő hatósági

díj

Támogatás

összesen

A program

megvalósításához

szükséges önrész

Utánpótlás-nevelési

feladatok

1 488 896 Ft

15 039 Ft

1 503 935 Ft

167 104 Ft

Összesen:

1 488 896 Ft

15 039 Ft

1 503 935 Ft

167 104 Ft

Sportfejlesztési programunk kifejezetten az utánpótlás-nevelési feladatok ellátására vonatkozik, s szervesen illeszkedik a Magyar Kézilabda Szövetség hosszú távú sportágfejlesztési stratégiájához (2009-2017) mind az utánpótlás-nevelés, mind a szabadidős kézilabdázás területén.

A Martfűi Városi Sportegyesület Kézilabda Szakosztálya sportfejlesztési céljai az utánpótlás-nevelési feladatok ellátása vonatkozásában:

  • megfelelő utánpótlásbázis kialakítása, megalapozása, a jelenlegi létszám növelése
  • ­az egészséges életmód kialakításához, a rendszeres testmozgáshoz szükséges pozitív attitűd kialakítása, igény felkeltése (szülőkön keresztül, valamint közvetlenül a korosztályt megszólítva)
  • a helyi és a város vonzáskörzetében működő iskolák megkeresése, együttműködési formák kialakítása, az iskoláskorú gyermekek bevonása a kézilabdázásba, az emelt szintű aktivitásba
  • ­A tehetségek felismerése, kiválasztása, a kiemelkedő adottságú gyermekek látókörbe vonása és nyomon követése
  • iskolás korú gyermekeknek – hátrányos helyzetű gyermekeknek – színvonalas szabadidős elfoglaltság biztosítása
  • ­utánpótlás-neveléssel foglalkozó sportszakember alkalmazása, képzése
  • ­a helyi, „fesztivál típusú” rendezvényeken a kézilabda népszerűsítése
  • ­önkormányzati és vállalkozói szerepvállalás további növelése

A társasági adókedvezmény adta lehetőségeket az idei évben az alábbi területeken használhatjuk fel:

  • ­Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése
  • ­Személyszállítási költségek

Letölthető dokumentum:

Martfűi Városi Sportegyesület Női Kézilabda Szakosztály_sportfejlesztési program – szakmai és költségterv